Days


Tracks

Tuesday, February 11, 2020
Wednesday, February 12, 2020
10:00am
Wednesday - 2/12/20
Keynote Presentation ()
Keynote: The Intelligent IoT
K-01
  Keynote Presentation
10:30am
Wednesday - 2/12/20
Keynote Presentation ()
Keynote: Rise of the Machines: ML Evolves
K-02
  Keynote Presentation
Thursday, February 13, 2020
8:30am
Thursday - 2/13/20
  Keynote Presentation
9:00am
Thursday - 2/13/20
  Keynote Presentation
9:30am
Thursday - 2/13/20
  Keynote Presentation
10:00am
Thursday - 2/13/20
Keynote Presentation ()
Keynote: Smart City Systems
K-03
  Keynote Presentation
10:30am
Thursday - 2/13/20
Keynote Presentation ()
Keynote: The Future of IoT, ML, AI
K-04
  Keynote Presentation
Friday, February 14, 2020

MEDIA SPONSORS